Het probleem

Duizenden keren per jaar krijgen tankstations te maken met klanten die tanken zonder betalen. Circa 6000 keer per jaar wordt aangifte gedaan bij de politie. Het Openbaar Ministerie vervolgt de daders alleen bij herhaling. Uit Kamervragen blijkt dat deze keuze is gemaakt om de beperkte capaciteit van de politie gericht in te zetten.

De gerechtsdeurwaarder ondersteunt tankstationhouders bij de incasso van de tankbon. Helaas is de werkelijke schade vele malen groter dan alleen de onbetaalde tankbon. Tijd die wordt besteed aan de afhandeling van tanken zonder betalen is schade. De wet zegt dat de veroorzaker van schade verplicht is deze te vergoeden. SODA helpt hierbij.


De aanpak

SODA helpt benadeelden om de financiële schade die gepaard gaat met tanken zonder te betalen te verhalen op de brandstofdief. Vastgesteld is dat er bij tanken zonder betalen gemiddeld minimaal €131,- aan indirecte schade ontstaat. Indirecte schade bestaat uit de tijd die de medewerker kwijt is aan vaststellen van de diefstal, aangifte doen, vastleggen van het bewijsmateriaal en de administratie. Bij deze indirecte schade wordt het bedrag van de tankbon opgeteld. SODA verhaalt namens de benadeelde de schade op de brandstofdief.
De brandstofdief is verplicht deze schade te vergoeden. Dit staat geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de veroorzaker van schade die hem is aan te rekenen, verplicht is te vergoeden. (Burgerlijk Wetboek Boek 6:162)

Schadeberekening

Handeling
(Tarief a €70,- per uur)
Tijd in minuten Tarief in euro's
Vaststellen brandstofdiefstal 15 17,50
Online aangifte doen 30 35,-
Veiligstellen videoregistratie 15 17,50
Administratie brandstofderving 15 17,50
Bemoeienis SODA 39,67
BTW 21% 8,33
Totaal inhouding SODA inclusief B.T.W. 48,-
Subtotaal inclusief B.T.W 135,50
Afronden 131,-

Werkwijze

Nadat de medewerker brandstofdiefstal heeft ontdekt doet deze hiervan aangifte bij de politie via www.politie.nl.
SODA ontvangt van de politie automatisch van deelnemende tankstations de gegevens van de doorrijder en stelt deze aansprakelijk voor de schade a €131,- verhoogd met het bedrag van de tankbon.

Nadat de vordering is betaald, rekent SODA na, inhouding voor haar bemoeienis, af met de tankstationhouder. Mocht er uiteindelijk in de minnelijke fase ondanks het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder niet worden betaald, dan wordt in overleg met de tankstationhouder de schade verhaald via een gerechtelijke procedure.

Schuldbekentenis

Ook komt het voor dat klanten na het tanken niet kunnen betalen. Zij krijgen de gelegenheid binnen gestelde termijn middels een schuldbekentenis de tankbon te voldoen. Indien de bon niet wordt betaald beschouwt de politie dit als een misdrijf; tanken zonder betalen. Hiervan doet de tankstationhouder aangifte.

Intrekken

Na ontvangst van de vordering gaat SODA aan de slag. Mocht later blijken dat een vordering ingetrokken dient te worden dan is dat te allen tijde mogelijk. Intrekken kan via de online portal van SODA. Omdat SODA reeds werkzaamheden heeft verricht rekent SODA kosten voor de intrekking van de vordering.
Indien de intrekking een vordering betreft nadat aangifte is gedaan blijft intrekken mogelijk. De politie ontvangt van SODA een bericht van de intrekking van de vordering.

Kosten

SODA rekent voor de ondernemer geen vaste kosten. Geen abonnement of verplichte betaling vooraf. SODA werkt op basis van no cure-no pay. Alleen na een succesvolle incasso houdt SODA een deel van de vordering in voor haar bemoeienis. Betalingen en inhoudingen worden maandelijks berekend en uitbetaald.

Kosten (exclusief BTW)
Bemoeienis SODA 39,67
Inhouding brandstofdeel 15%
Intrekken vordering 20,00

Vergissing

Er zijn gevallen waarbij een tankbon niet wordt betaald zonder dat er sprake is van opzet. Door een vergissing van de klant of medewerker bleef de tankbon onbetaald. De tankstationhouder heeft een vordering op de klant. Een betaling van de vordering zonder dat de relatie beschadigd is belangrijk. Om deze reden rekent SODA bij een vergissing niet de gebruikelijke 40,- euro maar slechts 20,- euro.
In geval van een vergissing meldt de tankstationhouder deze schade op de online portal van SODA als ‘onbetaalde bon’. SODA verhaalt deze tankbon in samenwerking met haar gerechtsdeurwaarder.

Unieke aanpak

De aanpak van SODA heeft belangrijke voordelen voor u als tankstationhouder. Omdat bij de SODA-aanpak altijd aangifte wordt gedaan bij de politie komt er meer zicht op de omvang van dit probleem.
Daarbij is de informatie van tanken zonder betalen niet langer versnipperd bij diverse deurwaarders, maar bekend bij 1 aanbieder. Hierdoor heeft SODA precies in de gaten welke doorrijders in herhaling vallen. Hierdoor zullen meer doorrijders worden vervolgd.
De verhaalkans is bij de SODA-aanpak hoog. In tegenstelling tot individuele deurwaarders zal SODA de schade verhalen, desnoods via de rechter. Dit doet SODA zonder kosten voor de tankstationhouder.
Tot slot ontzorgt SODA de ondernemer. Alle gevallen van onbetaalde tankbonnen kunnen op een eenvoudige en eenduidige wijze worden afgehandeld door SODA met een maximale verhaalkans.