Vragen

De aanpak

Directe Aansprakelijkstelling

Wie schade veroorzaakt, is verplicht die te vergoeden. Bedrijven zijn met regelmaat slachtoffer van criminaliteit. Denk daarbij aan winkeldiefstal, verzekeringsfraude, oplichting et cetera. Het ontdekken en afhandelen kost deze ondernemers heel veel tijd. Deze tijd kan de ondernemer niet aan zijn bedrijf besteden. De ondernemer lijdt dus schade.

De persoon die de schade veroorzaakt wordt daarvoor aansprakelijk gesteld. Deze persoon moet de schade vergoeden.

SODA (ServiceOraganisatie Directe Aansprakelijkstelling) stelt de veroorzaker aansprakelijk namens de benadeelde. SODA incasseert de schade en keert deze na betaling uit aan de benadeelde.

Juridische basis

De dader van een strafbaar feit kan worden aangehouden. Volgens het Wetboek van Strafrecht kan hij worden bestraft. De schade moet door de veroorzaker worden vergoed. Dit staat geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Burgerlijk Wetboek Boek 6
Artikel 162

  1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

Cessie ter incasso

SODA incasseert namens benadeelde een schadevergoeding bij de veroorzaker. Om dit te mogen doen heeft SODA een cessie ter incasso van de benadeelde ontvangen. Op basis hiervan kan SODA in rechte treden.

Berekening schadebedrag

De schade die ontstaat bij een onrechtmatige daad is per definitie uniek. Geen bedrijf of onrechtmatige daad is hetzelfde. Het exact vaststellen van een schadebedrag is complex. Het vaststellen van de schade door bijvoorbeeld een expert kan zorgen voor extra kosten.

Omwille van een vlotte en eenduidige afdoening zijn standaard schadebedragen vastgesteld. Deze schadebedragen zijn een gemiddelde berekening van de minimale indirecte schade die ontstaat per type onrechtmatige daad. De exacte berekening van de indirecte schade zijn per onrechtmatige daad terug te vinden op deze website.

Indirecte schade is een berekening van kosten die een bedrijf kwijt is aan onder andere het vaststellen en afhandelen van de onrechtmatige daad. Deze indirecte schade kan eventueel worden verhoogd met directe schade. Directe schade kan bestaan uit bijvoorbeeld de waarde van beschadigede artikelen, uitgekeerde vergoedingen.

De deelnemers

Wat levert SODA op

SODA verhaalt de schade die gepaard gaat met een onrechtmatige daad op de dader. Door slimme samenwerking lukt het SODA om met minimale administratie voor het bedrijf een schadevergoeding te innen bij de veroorzaker. Na het innen van de schadevergoeding ontvangt de benadeelde geld op haar rekening. Het uit te keren bedrag is afhankelijk van de omvang van de schade en de inhouding van SODA.
Naast een financiële vergoeding werkt de aanpak sterk preventief. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat criminaliteit sterk daalt bij bedrijven die deelnemen aan de aanpak. Omdat het aanpakken van criminaliteit voor de ondernemer ook resulteert in schadevergoeding, zal de ondernemer meer gemotiveerd zijn om daders op te sporen.

De kosten

De aanpak van SODA is gratis. Deelnemers betalen niets. Alleen na succesvolle incasso van de aansprakelijkstelling houdt SODA een deel in voor haar bemoeienis. No cure, no pay.

Daarom SODA

SODA is de bedenker en ontwikkelaar van het concept Directe Aansprakelijkstelling. SODA heeft een ruime ervaring met deze aanpak. SODA heeft landelijk contacten met vele winkeliersverenigingen, gemeenten, detailhandelsbranches en grootwinkelbedrijven. Bovendien heeft SODA landelijk met de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie afspraken over deze aanpak. Het voortbestaan van SODA is geen onderwerp van politieke discussie. Binnen KVO’s laat SODA zich optimaal integreren. Stichting DAAD is toezichthouder op de uitvoering van de diensten van SODA. DAAD heeft daarvoor onder andere een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie.

Voor wie

SODA werkt momenteel voor winkeliers in de detailhandel, opkopers en verzekeraars. In de toekomst verwachten wij ook met andere bedrijfstakken samen te gaan werken. Heeft u interesse in onze aanpak en valt u niet onder de bestaande bedrijfstakken, neem dan contact met ons op.

Aanmelden

Winkeliers kunnen zich aanmelden voor deelname door het aanmeldingsformulier in te vullen. Klik hier.

Aankondigingsmaterialen

Signing in uw winkel heeft een groot preventief effect. Nieuwe deelnemers ontvangen een startpakket met signing. Heeft u meer signing nodig in uw winkel? U kunt meer signing bestellen tegen kostprijs. Klik hier.

Waar kan ik de portal vinden voor winkeliers?

Waar kan ik de portal vinden voor benzinediefstal?

De aansprakelijkstelling

Werkwijzen

De verschillende werkwijzen zijn op bedrijfsgroep en delict afgestemd. De werkwijzen hebben veel overeenkomsten:

  • Benadeelde informeert SODA over de onrechtmatige daad
  • SODA stelt de veroorzaker aansprakelijk voor de schade
  • Na succesvolle incasso keert SODA geld uit aan benadeelde

Per bedrijfstak of delict-soort kan de aanpak verschillen. De exacte werkwijze is terug te lezen op de website.

Winkelverbod

Op verzoek van de winkelier verzorgt SODA ook het winkelverbod. De dader ontvangt in dat geval samen met de factuur de aanzegging van het winkelverbod. De winkelier ontvangt van het winkelverbod een digitaal afschrift. SODA hanteert standaard een winkelverbod voor de duur van 6 maanden. Minderjarigen ontvangen een winkelverbod van 3 maanden. In overleg met de winkelier kunnen andere termijnen worden afgesproken.

SODA houdt geen administratie bij van winkelverboden.

Wilt u dat SODA het winkelverbod voor u verzorgt? Klik hier om aan te melden.

Minderjarigen

Ook minderjarigen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor een onrechtmatige daad.
SODA behandelt alleen aansprakelijkstellingen van daders van 14 jaar of ouder op het moment van plegen.

Meerdere daders

Indien een onrechtmatige daad door meerdere daders wordt gepleegd, is iedere dader hoofdelijk aansprakelijk voor de hoofdsom.
Met andere woorden; wanneer 2 personen een diefstal plegen, dan kunnen zij beiden individueel worden aangesproken op de kosten voor de schade. Zodra de schade door één van beiden is betaald, vervalt de vordering op de ander.

Sepot, voorwaardelijke straf en vrijspraak

Indien een winkeldiefstal is afgedaan met een onvoorwaardelijk sepot of vrijspraak, dan zal SODA de aansprakelijkstelling intrekken. Bij een voorwaardelijk sepot of voorwaardelijke straf moet de schadevergoeding wel betaald worden.

Indien er reeds aan SODA is betaald wanneer een zaak wordt ingetrokken, dan zal dit bedrag worden teruggestort. Neem daarvoor contact op met SODA.

Straf en schadevergoeding

De schadevergoeding moet worden vergoed naast een eventuele straf. Dit zijn twee zaken die los van elkaar staan.
In de meeste gevallen van winkeldiefstal zal er straf worden opgelegd in de vorm van een geldboete, gevangenisstraf, taakstraf of Haltstraf. Hiernaast moet ook de schadevergoeding worden betaald.

De politie

Civiele vordering binnen politiewerk

In beginsel is de politie verantwoordelijk voor het strafrechtelijke onderzoek van een misdrijf. De rol van het slachtoffer wordt binnen het strafproces steeds belangrijker. Voor de strafrechter kan de civiele afdoening van invloed zijn op de afweging van de strafmaat.
Om de politie te ontlasten is de SODA-aanpak zodanig ingericht dat de politie er vrijwel geen werk aan heeft.

Gegevensdeling

De politie deelt gegevens met SODA op basis van het Besluit Politiegegevens artikel 4 lid 2 onder n. Deze gegevenslevering geschiedt wekelijks digitaal.

Werkwijze politie

Indien de politie een winkeldief aanhoudt die deelnemer is van SODA is het handig om het volgende te weten:

  • De civiele afdoening van SODA staat los van het strafrechtelijke traject.
  • De politie hoeft niets op te sturen naar SODA
  • In het dossier kan worden vermeld dat de verdachte aansprakelijk wordt gesteld
  • SODA ontvangt de gegevens van de winkeldief automatisch